I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez spółkę pod firmą EKPO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Przemysłowa 1A, 35-105 Rzeszów, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000654460, NIP: 8133734627, REGON: 366223067, adres elektroniczny: info@katalogi-narzedzi.pl warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 j.t.).
 3. Regulamin nie ma zastosowania do usług świadczonych przez Usługodawcę w inny sposób, ani też do usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem innych domen internetowych, niż domena Serwisu.
 4. Natychmiast po wyświetleniu Serwisu Usługobiorca obowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, za pośrednictwem linku zamieszczonego w Serwisie.

II. Definicje:

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 2. Regulaminie– rozumie się przez to niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
 3. Usługodawcy– rozumie się przez to spółkę pod firmą EKPO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Rzeszowie, ul. Przemysłowa 1A, 35-105 Rzeszów, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000654460, NIP: 8133734627, REGON: 366223067, adres elektroniczny: info@katalogi-narzedzi.pl;
 4. Usługobiorcy– rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu,
 5. Serwis– rozumie się przez to serwis internetowy działający pod adresem http://katalogi-narzedzi.pl/ prowadzony przez Usługodawcę,
 6. Usługi elektroniczne – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach funkcjonalności Serwisu.

III. Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu Usługi elektroniczne: 
  a) udostępnianie danych i materiałów znajdujących się w Serwisie, zawierających w szczególności informacje o narzędziach, w tym ich katalogi,
  b) umożliwienie przesłania Usługodawcy wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego w ramach Serwisu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wstrzymania świadczenia, wszystkich lub niektórych, Usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisu bez podania przyczyny, a także do całkowitego usunięcia Serwisu.

IV. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Usługodawca świadczy Usługi elektroniczne:
 2. komputer klasy PC, Mac lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie z Serwisu,
 3. dostęp do sieci Internet,
 4. odpowiednie oprogramowanie w postaci przeglądarki internetowej.
 5. W przypadku korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu za pośrednictwem tabletu, telefonu lub innego urządzenia mobilnego niektóre funkcjonalności Serwisu mogą nie działać prawidłowo lub nie działać wcale, a korzystanie z niektórych Usług elektronicznych świadczonych w ramach Serwisu może być niemożliwe lub utrudnione.
 6. Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Usługodawcy jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Serwisie.

V. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawartą w momencie rozpoczęcia korzystania z danej funkcjonalności Serwisu umożliwiającej skorzystanie z określonej usługi elektronicznej.
 2. Umowa o świadczenie usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Serwisu zostaje zawarta na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą i poprzez zaprzestanie korzystania przez Usługobiorcę z danej usługi elektronicznej i bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
 • Postępowanie reklamacyjne
 • W razie wykrycia wad lub przerw w funkcjonowaniu Serwisu Usługobiorca uprawniony jest do złożenia reklamacji.
 • Usługobiorca może złożyć reklamację pisemnie lub drogą mailową na adres Usługodawcy.
 • Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Usługobiorcę niezwłocznie o jej wynikach.
 • Postanowienia końcowe
 • Usługobiorca może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego w Serwisie. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 • Usługodawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Usługobiorców poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu w Serwisie, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
 • Jeżeli Usługobiorca nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie uprawniony jest do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 j.t.)